PrIvacy policy

Privacyverklaring – Mei 2020

Stalhouderij Willemshof, Bovenkerkerweg 104 A, Amstelveen.
Dit betreft tevens het contactadres voor privacygerelateerde vragen.

Met welk doel worden persoonlijke gegevens verwerkt? Stalhouderij Willemshof maakt onderscheid tussen persoonsgegevens en anonieme gegevens. Persoonsgegevens zijn die gegevens op basis waarvan uw identiteit kan worden herleid, zoals uw naam, adres, e-mail adres en telefoonnummer. Stalhouderij Willemshof kan enkel de beschikking krijgen over uw persoonsgegevens indien u deze persoonsgegevens zelf heeft verstrekt via deze website of anderszins. Stalhouderij Willemshof zal deze gegevens dan ook enkel gebruiken voor hetgeen waarvoor u deze verstrekt heeft.

Anonieme gegevens zijn gegevens die niet (meer) kunnen worden herleid tot uw identiteit. Een belangrijk en veel voorkomend voorbeeld van anonieme gegevens is het IP-adres. Wanneer u onze website bezoekt, is het noodzakelijk bepaalde informatie te verzamelen om de verbinding goed te laten verlopen. Als u een webpagina opvraagt, is het voor de webserver noodzakelijk te weten waar de pagina naar toe moet. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van uw IP-adres. Dit is een nummerreeks die automatisch door uw internet provider aan uw computer wordt toegekend iedere keer wanneer u inlogt op het internet, zodat uw computer kan worden geïdentificeerd.

Inzage en correctie. U heeft altijd recht op inzage van uw gegevens. Daarbij kunt u immer verzoeken om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Verwijdering mag echter alleen als de gegevens niet meer relevant zijn.

Beveiliging. Stalhouderij Willemshof gaat uiterst zorgvuldig met de persoonsgegevens om en draagt, tezamen met eventuele bewerkers, zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van haar bestanden waarin de persoonsgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie toe bevoegd zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

Wijziging Privacyverklaring. Wij kunnen te allen tijde en met of zonder kennisgeving deze Privacyverklaring wijzigen. Wij raden u daarom aan om van tijd tot tijd opnieuw deze verklaring te raadplegen zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen in deze Privacyverklaring.

Vragen, opmerkingen of klachten. Wanneer u vragen heeft die niet in deze Privacyverklaring zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan, of wanneer u uw persoonsgegevens wilt inzien of wijzigen, dan wel klachten heeft over de manier waarop Stalhouderij Willemshof met uw persoonsgegevens is omgegaan, dan kunt u op onze website kijken voor aanvullende informatie, dan wel ons dit laten weten door een brief te sturen naar Stalhouderij Willemshof! Bovenkerkerweg 104 A, Amstelveen o.v.v.  ‘Privacy’. Daarmee kan Stalhouderij Willemshof het eventuele probleem of een eventuele onduidelijkheid verhelpen.

Amstelveen, Mei 2020